messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder แผน/ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาตำบล 2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื้่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 155
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื้่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 142
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 174
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 184
แผนพัฒนาตำบล 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 17
ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 189
ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 194
ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสมาลย์ เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 184
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 293
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 งวด ที่ 1 ตุลลาคม 2562 - มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 301
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 288
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 287
รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 322
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 เอกสารประกอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 307
รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 319
รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 316
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 281
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 295
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2