ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง สน.ถ.46-003 บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6- บ้านอีกุด หมูที่ 2