ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑ - ๗๑๒๒ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง