ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง