ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง