ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ รหัสสายทาง สน.ถ.46-003 บ้านกุสุมาลย์ - บ้านอีกุด หมูที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก