ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีกุด หมู่ที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง