ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิรมัย หมู่ที่ ๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง