ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง