ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง