ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง