ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง