ชื่อเรื่อง : จ้างบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) นายอุดม คูณวัน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง