ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง