ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหอม หมู่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง