องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41
group คณะผู้บริหาร
นายนเรศ ศิรินาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0652932872
นายนเรศ ศิรินาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0652932872
นายบุญช่วย วงมะแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0653188314
นายบุญช่วย วงมะแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0653188314
นางแตงไทย ฮุยพิทักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0833447203
นางแตงไทย ฮุยพิทักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0833447203
นายอาดุล ทองจันทร์
เลขานุการนายก
โทร : 042-769165
นายอาดุล ทองจันทร์
เลขานุการนายก
โทร : 042-769165
group สมาชิกสภา
นายหนูพิมพ์ ทองงาม
ประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0885633026
นายหนูพิมพ์ ทองงาม
ประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0885633026
นายคำตัน เนื้ออ่อน
รองประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 042-769165
นายคำตัน เนื้ออ่อน
รองประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 042-769165
นางวาธินี ปัญญาประชุม
เลขานุการสภา
โทร : 0895692516
นางวาธินี ปัญญาประชุม
เลขานุการสภา
โทร : 0895692516
นายประดิษฐ์ นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0868545119
นายประดิษฐ์ นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0868545119
นางรัญจวน ไมหาญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0831660826
นางรัญจวน ไมหาญ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0831660826
นายสุรพล ใบแสน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0640655872
นายสุรพล ใบแสน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0640655872
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายวิญญา ริกำแง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0612978456
นายวิญญา ริกำแง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0612978456
นายวันที อินทร์คำไชย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0928843150
นายวันที อินทร์คำไชย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0928843150
นางสุเทียน บุญกว้าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0630162433
นางสุเทียน บุญกว้าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0630162433
นายอนันต์ วรกัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0623657767
นายอนันต์ วรกัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0623657767
นายวิรัตน์ คูณวัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0986134957
นายวิรัตน์ คูณวัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0986134957
นายสมร บุญเรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0614784669
นายสมร บุญเรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0614784669
นายป้อง พลาดสุ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0868623221
นายป้อง พลาดสุ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0868623221
นายสุริยา ท้าวมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0610547039
นายสุริยา ท้าวมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0610547039
นางบุศรินทร์ สียางนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0930746293
นางบุศรินทร์ สียางนอก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0930746293
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
ว่าง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
นายคำมี นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0831492369
นายคำมี นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0831492369
นางสาวจิราพร วงตา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0862046332
นางสาวจิราพร วงตา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0862046332
นายไมตรี โชคชนะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0813418995
นายไมตรี โชคชนะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0813418995
นายฉลอง อำมะวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0856097003
นายฉลอง อำมะวงค์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0856097003
นายโอพร แลจูม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0934703622
นายโอพร แลจูม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0934703622
นายคำควร กระแสสิงห์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0986141186
นายคำควร กระแสสิงห์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0986141186
นายเทพพร ปัญหาชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0810615981
นายเทพพร ปัญหาชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0810615981
นางเฉลิมรัตน์ แก้วบุญมี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0892759419
นางเฉลิมรัตน์ แก้วบุญมี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0892759419
group หัวหน้าส่วนราชการ
วาธินี ปัญญาประชุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
วาธินี ปัญญาประชุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
นายวานิช นาคบุตรศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0986392693
นายวานิช นาคบุตรศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0986392693
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0956683832
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุสุมาลย์

โทร : 0956683832
นางกัญญา สิงหวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0951681858
นางกัญญา สิงหวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0951681858
ว่าที่ร้อยโทยุทธนา อุณาพรหม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0924998797
ว่าที่ร้อยโทยุทธนา อุณาพรหม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 0924998797
group สำนักปลัด
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0956683832
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0956683832
นางสาวเนตรนภา พรมสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0955967434
นางสาวเนตรนภา พรมสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0955967434
นางสาวเบญจพร ทิ้งชั่ว
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0942672228
นางสาวเบญจพร ทิ้งชั่ว
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0942672228
นางสาวกาญจนา สุวรรณชัยรบ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0819543115
นางสาวกาญจนา สุวรรณชัยรบ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0819543115
นายวิหวา ซุนซัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0821184977
นายวิหวา ซุนซัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0821184977
นายกฤษฎา ดาบพลอ่อน
เจ้าพนักงานป้องและบรรเท่สาธารณภัย
โทร : 0817493445
นายกฤษฎา ดาบพลอ่อน
เจ้าพนักงานป้องและบรรเท่สาธารณภัย
โทร : 0817493445
นางสาวปราณี ฉิมชัย
ครู
โทร : 0615425251
นางสาวปราณี ฉิมชัย
ครู
โทร : 0615425251
นางสาวพรทิพย์ ปัญจันทร์
ครู
โทร : 0610942950
นางสาวพรทิพย์ ปัญจันทร์
ครู
โทร : 0610942950
นางสาวอุไรพร เพิ่มพูน
ครู
โทร : 0935482114
นางสาวอุไรพร เพิ่มพูน
ครู
โทร : 0935482114
นายก้องเกียรติ ต้นงอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 0997249521
นายก้องเกียรติ ต้นงอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 0997249521
นายชาญชัย สีคะสอน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 0821164669
นายชาญชัย สีคะสอน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 0821164669
นายศักดิ์ดา สมเภา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 0857579109
นายศักดิ์ดา สมเภา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 0857579109
นางนิตยา พันดวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0637865856
นางนิตยา พันดวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0637865856
นางสาวสุวรรณา มนตะราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0843429329
นางสาวสุวรรณา มนตะราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0843429329
นางสาวทศพร นาพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0628907080
นางสาวทศพร นาพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0628907080
นางเกษราภรณ์ ศรีประทุมภรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0903501662
นางเกษราภรณ์ ศรีประทุมภรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0903501662
นางสาวเสาวลักษณ์ ปัจจูมลี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0961828082
นางสาวเสาวลักษณ์ ปัจจูมลี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0961828082
นายชุมพร แก้วหาวงค์
นักการภารโรง
โทร : 0934744389
นายชุมพร แก้วหาวงค์
นักการภารโรง
โทร : 0934744389
นางสุกานดา สะอาด
แม่บ้าน
โทร : 0895345830
นางสุกานดา สะอาด
แม่บ้าน
โทร : 0895345830
group กองคลัง
นางกัญญา สิงหวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0951681858
นางกัญญา สิงหวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0951681858
นางสาวนิตะญา ไชยสี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0899430260
นางสาวนิตะญา ไชยสี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0899430260
นางนุชศรา พลอาษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0877216272
นางนุชศรา พลอาษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0877216272
นางสาวสริตา คำสอน
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
โทร : 0883188529
นางสาวสริตา คำสอน
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
โทร : 0883188529
นายนภา ไพราชสูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 0930610175
นายนภา ไพราชสูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 0930610175
group กองช่าง
นายขยัน แก้วมะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0622599893
นายขยัน แก้วมะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0622599893
นายเด่นชัย แดงท่าขาม
นายช่างโยธา
โทร : 0820254235
นายเด่นชัย แดงท่าขาม
นายช่างโยธา
โทร : 0820254235
นายอนุชิต ไชยทองศรี
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0801933056
นายอนุชิต ไชยทองศรี
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0801933056
นายตรอมทิพย์ แก้วสอนดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0844106223
นายตรอมทิพย์ แก้วสอนดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0844106223
นายคำพันธ์ เนื้ออ่อน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0611718821
นายคำพันธ์ เนื้ออ่อน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 0611718821
group กองสวัสดิการ
ว่าที่ร้อยโทยุทธนา อุณาพรหม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0924998797
ว่าที่ร้อยโทยุทธนา อุณาพรหม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0924998797
นางสาวเกษศิริทร์ ปาละลี
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0997468732
นางสาวเกษศิริทร์ ปาละลี
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0997468732
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายอัครพล ทิพม่อม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0935245324
นายอัครพล ทิพม่อม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0935245324
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0652932872
(นายนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0652932872
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง