องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
group คณะผู้บริหาร
นายทนงศักดิ์ พลอาษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0630376768
นายหนูพิน ทองงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0961518917
นางอารีมิตร ปัญจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 042769165
นางพรศรี หาดกุวัน
เลขานุการนายก
โทร : 0870582653
group สมาชิกสภา
นางบุศรินทร์ สียางนอก
ประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0927755097
นางรัญจวน ไมหาญ
รองประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0831660826
นางวาธินี ปัญญาประชุม
เลขานุการสภา
โทร : 0895692516
นางสาวมัสยา สายอุราช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0638927284
นายวิญญา ริกำแหง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0612978456
นายคำภา ใบอุดม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0656787892
นางประทิน จิตตุนัง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0913567683
นายสมร บุญเรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0614784669
นายสุริยา ท้าวมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0610547039
นายคำมี นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0831492369
นายไมตรี โชคชนะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0981170893
นางดารุณี บุระพันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0807257992
นายทองไหล ทูลไชย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0656787955
group หัวหน้าส่วนราชการ
วาธินี ปัญญาประชุม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
นายสุริยา โพธิ์ศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0870883567
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0956683832
นางกัญญา สิงหวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0951681858
นายขยัน แก้วมะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0622599893
นางสาวธนัชภรณ์ พรหมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0878564772
group สำนักปลัด
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0956683832
นางสาวจิตรา แสนบรรดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0863909514
นางสาวเบญจพร ทิ้งชั่ว
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0942672228
นางสาวกาญจนา สุวรรณชัยรบ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0819543115
นายวิหวา ซุนซัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0821184977
พันจ่าโทวิโรจน์ ปัญหาชัย
เจ้าพนักงานป้องและบรรเท่สาธารณภัย
โทร : 0910617996
นางสาวปราณี ฉิมชัย
ครู
โทร : 0615425251
นางสาวพรทิพย์ ปัญจันทร์
ครู
โทร : 0610942950
นางสาวอุไรพร เพิ่มพูน
ครู
โทร : 0935482114
นายก้องเกียรติ ต้นงอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 0997249521
นายศักดิ์ดา สมเภา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 0857579109
นางนิตยา พันดวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0637865856
นางสาวสุวรรณา มนตะราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0843429329
นางเกษราภรณ์ ศรีประทุมภรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0903501662
นายชุมพร แก้วหาวงค์
นักการภารโรง
โทร : 0934744389
group กองคลัง
นางกัญญา สิงหวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0951681858
นางสาวสุปรียา ปัจจูมลี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0899430260
นางนุชศรา พลอาษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0877216272
นางสาวสริตา คำสอน
ผู้ช่วยธุรการกองคลัง
โทร : 0883188529
นายนภา ไพราชสูง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 0930610175
group กองช่าง
นายขยัน แก้วมะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0622599893
นายเด่นชัย แดงท่าขาม
นายช่างโยธา
โทร : 0820254235
นายอนุชิต ไชยทองศรี
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0801933056
group กองสวัสดิการ
นางสาวธนัชภรณ์ พรหมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0878564772
นางสาวเกษศิริทร์ ปาละลี
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0997468732
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายอัครพล ทิพม่อม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0935245324