messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 70
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 62
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 46
แต่งตั้งคณะกรรมการศููนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 59
ประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หนังสือ E-book ประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 5
ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 75
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาศบัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 57
รายงานผลตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 151
บัญชีกำหรดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน อบต.กุสุมาลย์ (นส.3ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 183
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3