messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
group สมาชิกสภา
นางบุศรินทร์ สียางนอก
ประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0927755097
นางรัญจวน ไมหาญ
รองประธานสภา อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0831660826
นางวาธินี ปัญญาประชุม
เลขานุการสภา
โทร : 0895692516
นางสาวมัสยา สายอุราช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0638927284
นายวิญญา ริกำแหง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0612978456
นายคำภา ใบอุดม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0656787892
นางประทิน จิตตุนัง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0913567683
นายสมร บุญเรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0614784669
นายสุริยา ท้าวมา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0610547039
นายคำมี นาพงษ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0831492369
นายไมตรี โชคชนะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0981170893
นางดารุณี บุระพันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0807257992
นายทองไหล ทูลไชย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0656787955