messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
group สำนักปลัด
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0956683832
นางสาวจิตรา แสนบรรดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0863909514
นางสาวเบญจพร ทิ้งชั่ว
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0942672228
นางสาวกาญจนา สุวรรณชัยรบ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0819543115
นายวิหวา ซุนซัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0821184977
พันจ่าโทวิโรจน์ ปัญหาชัย
เจ้าพนักงานป้องและบรรเท่สาธารณภัย
โทร : 0910617996
นางสาวปราณี ฉิมชัย
ครู
โทร : 0615425251
นางสาวพรทิพย์ ปัญจันทร์
ครู
โทร : 0610942950
นางสาวอุไรพร เพิ่มพูน
ครู
โทร : 0935482114
นายก้องเกียรติ ต้นงอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 0997249521
นายศักดิ์ดา สมเภา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 0857579109
นางนิตยา พันดวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0637865856
นางสาวสุวรรณา มนตะราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0843429329
นางเกษราภรณ์ ศรีประทุมภรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0903501662
นายชุมพร แก้วหาวงค์
นักการภารโรง
โทร : 0934744389