องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 3
group สำนักปลัด
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0956683832
นางสาวเพียงพิศ วงค์พิมล
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.กุสุมาลย์
โทร : 0956683832
นางสาวเนตรนภา พรมสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0955967434
นางสาวเนตรนภา พรมสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0955967434
นางสาวเบญจพร ทิ้งชั่ว
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0942672228
นางสาวเบญจพร ทิ้งชั่ว
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0942672228
นางสาวกาญจนา สุวรรณชัยรบ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0819543115
นางสาวกาญจนา สุวรรณชัยรบ
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0819543115
นายวิหวา ซุนซัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0821184977
นายวิหวา ซุนซัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0821184977
นายกฤษฎา ดาบพลอ่อน
เจ้าพนักงานป้องและบรรเท่สาธารณภัย
โทร : 0817493445
นายกฤษฎา ดาบพลอ่อน
เจ้าพนักงานป้องและบรรเท่สาธารณภัย
โทร : 0817493445
นางสาวปราณี ฉิมชัย
ครู
โทร : 0615425251
นางสาวปราณี ฉิมชัย
ครู
โทร : 0615425251
นางสาวพรทิพย์ ปัญจันทร์
ครู
โทร : 0610942950
นางสาวพรทิพย์ ปัญจันทร์
ครู
โทร : 0610942950
นางสาวอุไรพร เพิ่มพูน
ครู
โทร : 0935482114
นางสาวอุไรพร เพิ่มพูน
ครู
โทร : 0935482114
นายก้องเกียรติ ต้นงอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 0997249521
นายก้องเกียรติ ต้นงอ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 0997249521
นายชาญชัย สีคะสอน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 0821164669
นายชาญชัย สีคะสอน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 0821164669
นายศักดิ์ดา สมเภา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 0857579109
นายศักดิ์ดา สมเภา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 0857579109
นางนิตยา พันดวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0637865856
นางนิตยา พันดวง
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0637865856
นางสาวสุวรรณา มนตะราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0843429329
นางสาวสุวรรณา มนตะราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0843429329
นางสาวทศพร นาพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0628907080
นางสาวทศพร นาพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก
โทร : 0628907080
นางเกษราภรณ์ ศรีประทุมภรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0903501662
นางเกษราภรณ์ ศรีประทุมภรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0903501662
นางสาวเสาวลักษณ์ ปัจจูมลี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0961828082
นางสาวเสาวลักษณ์ ปัจจูมลี
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0961828082
นายชุมพร แก้วหาวงค์
นักการภารโรง
โทร : 0934744389
นายชุมพร แก้วหาวงค์
นักการภารโรง
โทร : 0934744389
นางสุกานดา สะอาด
แม่บ้าน
โทร : 0895345830
นางสุกานดา สะอาด
แม่บ้าน
โทร : 0895345830
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง