messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 201
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 194
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 209
ประกาศ เรื่องรายงานผลการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 217
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 216
แผนการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน ( ต.ค.2562 -มี.ค.2563)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 205
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1