messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 324
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 322
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2561 | เปิดอ่าน : 316
ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลกุสุมาลย์ เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2560 | เปิดอ่าน : 310
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2560 | เปิดอ่าน : 301
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1