messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายวัดหนองผักแว่น-ที่นานายปัด เหล่าศรี บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านอีกุด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนายแหล่ สายอุราช - บ้านนายเหวย ปัญไต บ้านอีกุด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางเข้าบ้านหนองหอย - บ้านค้อ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหน้าบ้านนายบง มะอินทร์ - บ้านนายเพชร วรกัน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหน้าบ้านนายสิงห์ทอง วรโงน - บ้านนายสัมฤทธิ์ ใยปางแก้ว บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายข้างวัดบ้านอีกุด - บ้านนางสุภลักษณ์ สายอุราช บ้านอีกุด หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหน้าบ้านนายลำ เหมวัน-หน้าบ้านนายสุพงษ์ หาดสูง บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ อินขุนทิพย์-บ้านนายแสงชัย ไชยแสน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากสามแยกท่อลอดเหลี่ยม-บ้านนางรจนา สายระวงค์ บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหน้าบ้านนายศักดิ์ พฤกษจันทร์ - บ้านนายนพรัตน์ อุปฮาด บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) รร. พาสเจอร์ไรส ชนิดถุง สำหรับ ศพด. 7 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) รร. พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด รร.บ้านอีกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำสายบ้านนางพร ใบอุดม บ้านอีกุด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายสุวัฒน์ บุญน้อม บ้านนิรมัย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำสายบ้านนางบรรยง โพนแสนคำ บ้านอีกุด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนางนัฐธิชา บุระพันธ์ บ้านนิรมัย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายคำมี บงพันธ์แก้ว บ้านโนนสะอาด หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายกมล ขานโฮง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำสายบ้านนายธวัชชัย ยอดผล บ้านนิรมัย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนายชูชาติ ฮุยพิทักษ์ บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายโพนหนองเบ็น บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.กุสุมาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) รร. พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด สำหรับ ศพด. 7 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) รร. พาลเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด สำหรับโรงเรียนบ้านอีกุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
1 - 50 (ทั้งหมด 434 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9